افزایش عزت‌نفس با نظم‌شخصی

59,000 تومان

برای بهره‌بری از عزت‌نفس بالا عوامل مختلف و متفاوتی برای ما اهمیت پیدا خواهند داشت از جمله نظم و انضباط‌شخصی.