مهندسی ذهن (NLP Practitioner)

3,800,000 تومان 2,000,000 تومان

اگر دوست دارید برای رسدن به آهداف و موفقیت قدمی محکم و با احساس عالی بردارید شما را به دوره آموزشی مهندسی ذهن (NLP Practitioner) دعوت میکنیم.