سرفصل های کارگاه عزت نفس و اعتماد به نفس شامل مواردی میشود که در ابتدا باعث شده است ما عزت نفس پایینی داشته باشیم و سپس به افزایش عزت و اعتماد به نفس میپردازیم.

 

آنچه در کارگاه عزت نفس و اعتماد به نفس در کار، خانواده و جامعه به بحث گذاشته میشود:

 

لزوم وجود عزت نفس در شخصیت هر فرد

 

رابطه عزت نفس با رفتار های هر فرد

 

تعریف و تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس

 

نشانه های وجود عزت نفس در شخصیت هر فرد

 

عواملی که باعث کاهش عزت نفس و اعتماد به نفس میشوند

 

تاثیرات کمبود عزت نفس و اعتماد به نفس در زندگی شخصی و شغلی افراد

 

تصمیم گیری صحیح در چالش های مختلف زندگی

 

مسئولیت پذیری و خودشکوفایی در شخصیت هر فرد

 

روش های بهبود عزت نفس و اعتماد به نفس در شخصیت هر فرد

 

این کارگاه در 14 ساعت برگزار میگردد!