سر فصل های دوره practitioner ان ال پی که به صورت بین المللی و دارای استاندارد جهانی است به شرج زیر میباشد :

واکنش ادراکی، عصبی در مقابل پدیده ها

آنکراژ پیچیده یا زنجیره ای برای احساسات پیچیده

تکنیک TIME LINE برای رفع افسردگی

استفاده از TIME LINE برای رسیدن به اهداف

تکنیک اسکواش برای صلح درونی

تکنیک دوبل جدا سازی برای رفع فوبیا

تغییر در سرنوشت

استراتژی ساده برای هدایت به سمت هدف

تکنیک کنترل گفتگوی منفی درونی

تکنیک TOTE برای رسیدن به رضایت و عملکرد بالا

تکنیک کارت شخصی برای همراهی فرد به سمت هدف

سطوح عصبی و منطقی در افراد

باور ها و تغییر در آن ها

تکنیک صلح درونی یا رفع وسواس

نقش فیلتر های ذهنی بر زندگی افراد

تکنیک چانکینک برای رسیدن به اهداف

تکنیک 5Q برای راهنمایی و هدایت مخاطب

تکنیک REFRAMING برای تغییر مثبت وضعیت نامطلوب

متا پروگرام ها یا برنامه های برتر هر فرد

مدل برداری از افراد موفق برای رسیدن به اهداف

تکنیک ROLE در مدل برداری از افراد

متافور یا داستان درمانی

علائم ضمیر خود آگاه و ناخود آگاه در افراد

همسویی و ناهمسویی در استراتژی ها

راه حل های سریع برای چالش های پیش رو در زندگی

فیلترهای ذهنی

درک خود برتر با NLP

قدمی دیگر برای توانگر تر شدن با شرکت در دوره Practitioner NLP