سرفصل های کارگاه اصول هدف گذاری و برنامه ریزی به بیان آنچه قبل از هدف گذاری نیاز است بدانیم و اصولی که باعث میشود بتوانیم تصمیمات بهتری بگیریم مربوط است.

مباحثی که در دوره اصول برنامه ریزی و هدف گذاری به بحث گذاشته میشود :

تاثیر اتفاقات گذشته بر آینده ما !

 

موانع هدف سازی و برنامه ریزی چه هستند !

 

چرا شکست میخوریم !

 

تغییر نگرش در رویداد ها !

 

ویژگی دنیا !

 

علت بی انگیزگی ها!

 

چگونگی رفع موانع ذهنی در هدف گذاری!

 

چگونگی کمک خواستن از دیگران در هدف گذاری!

رفتار های غلط در مواجهه با شکست ها !

 

تعاریف ذهنی صحیح از رویدادها!

دلیل این که برنامه ها اجرا نمی شوند !

 

بازی زندگی !؟

 

شانس چیست !؟ 

 

چه اهدافی را نباید به دیگران بگوییم!؟

چه زمانی میتوانیم برنامه ریزی کنیم !؟

در برنامه ریزی چه مواردی را باید رعایت کنیم !؟

اصول صحیح برنامه ریزی و هدف سازی با متد ان ال پی

 

این کارگاه در شش ساعت برگزار میگردد.